Aktuality

Inštrukcie k vyúčtovaniu projektov realizovaných v roku 2015

Vážení prijímatelia,

pripomínam, že podľa vašich zmlúv ste povinní najneskôr do 30.11.2015 zaslať poskytovateľovi záverečnú správu v dvoch vyhotoveniach na adresu: Kancelária koordinátora programu financovania cirkevného školstva – Renovabis, Ing. Ján Gyulai, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, ktorá musí obsahovať:

  1. informácie o realizácii projektu podľa predpísaných formulárov na vyúčtovanie. Tie najnovšie vyplníte v slovenskom jazyku, online spôsobom, tým, že sa prihlásite do svojho konta tam, kde ste aj vypĺňali svoju projektovú žiadosť;
  2. vyúčtovanie projektu zaslaním kópií účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov;
  3. vyúčtovanie spolufinancovania žiadateľa;
  4. fotodokumentáciu k projektu (minimálne 4x fotografie vytlačené, aj napálené na CD, alebo DVD).

Ak by ste potrebovali svoj postup konzultovať, urobte tak emailom na adresu: skolyrenovabis(at)gmail.com, alebo granty.bb(at)rcc.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačný seminár pre úspešných žiadateľov

Pre úspešných žiadateľov, ktorí sa nachádzajú v zozname schválených projektov sme pripravili informačný seminár, kde budú mať príležitosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektov.

Informačný seminár sa bude konať dňa 2.7.2015 (štvrtok) o 11:00 hod. v Banskej Bystrici, v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici č. 21. Účasť na tomto informačnom seminári nie je povinná.

Ten, kto sa ho nebude môcť zúčastniť, má naďalej možnosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektu, najlepšie emailom.

Na odporúčanie diecézneho biskupa neexistuje predpísaný vzor, stačí voľne formulovať tak, aby bol spomenutý presný názov projektu a  žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Zoznam schválených projektov za rok 2015

Dňa 10.6.2015 schvaľovacie grémium Subkomisie pre školstvo KBS na svojom zasadnutí schválilo spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivými diecézami/ eparchiami/ vetvami reholí a zároveň schválilo zoznam projektov, ktorým bude poskytnutá dotácia z grantového programu v roku 2015. Tento zoznam spolu so schválenými sumami si môžete stiahnuť v sekcii „Na stiahnutie„.

Model prerozdelenia finančných prostriedkov sa nezmenil. To znamená, polovica alokovanej sumy sa prerozdelí medzi jednotlivé diecézy/ eparchie/ vetvy reholí rovným dielom a druhá polovica sa prerozdelí alikvotne, podľa počtu doručených projektov.

Úspešní žiadatelia by mali najneskôr do 30.6.2015 predložiť koordinátorovi programu:

– písomné odporúčanie projektu od miestne príslušného biskupa

– aktualizáciu stavebného rozpočtu, ak sa jedná o projekt stavebných úprav

– aktualizáciu identifikačných údajov školy: ak došlo k zmene názvu školy, mena štatutára, zmene čísla účtu a pod.

Pre úspešných žiadateľov budeme na prelome júna/júla organizovať informačný seminára. Presný termín a miesto konania uverejníme na tejto stránke.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

NOVINKY – príručka pre žiadateľa a informačné semináre

V sekcii „Na stiahnutie“ máte možnosť si teraz stiahnuť aj príručku pre žiadateľa (verzia 1.0), ktorá podrobnejšie vysvetľuje niektoré ustanovenia výzvy na predkladanie projektov v roku 2015.

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na informačné semináre so žiadateľmi, ktoré sa budú konať 12.3. v Trnave a 17.3. v Nitre.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu
skolyrenovabis(at)gmail.com

Informačný seminár v Nitre – pozvánka

Všetkých žiadateľov, no najmä tých zo západného a stredného Slovenska, pozývame na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na podávanie projektov, ktorý sa bude konať dňa 17.3.2015 (utorok), o 10:00 hod., v priestoroch Kňazského seminára v Nitre.

Účasť na seminári je bezplatná. Nie je potrebné sa vopred registrovať.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu
skolyrenovabis(at)gmail.com

Informačný seminár v Trnave – Pozvánka

Všetkých žiadateľov, no najmä tých zo západného a stredného Slovenska, pozývame na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na podávanie projektov, ktorý sa bude konať dňa 12.3.2015 (štvrtok) , o 13:00 hod. na Arcibiskupskom úrade v Trnave.

Účasť na seminári je bezplatná. Nie je potrebné sa vopred registrovať.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu.
skolyrenovabis(at)gmail.com

Informačný seminár v Košiciach – pozvánka

Všetkých žiadateľov, no najmä tých z východného Slovenska, pozývame na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na podávanie projektov, ktorý sa bude konať dňa 4.3.2015 (streda) , o 11:00 hod. na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Účasť na seminári je bezplatná. Nie je potrebné sa vopred registrovať.

Ďalšie informačné semináre pripravujeme v marci na strednom a západnom Slovensku. Miesto a termín ešte upresníme na stránke: www.skolyrenovabis.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu.
skolyrenovabis(at)gmail.com