Aktuality

Informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017

Pozývame Vás na informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 15.2.2017, o 10:00 hod. v Kňazskom seminári v Nitre,
  • 24.2.2017, o 12:00 hod. na Spišskej kapitule v priestoroch diecézneho školského úradu.

Semináre trvajú zhruba jeden a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2017 spustená!

Od dnešného dňa je spustená výzva na predkladanie projektových žiadostí. Treba sa zaregistrovať na stránke renovatio.egrant.sk a pri registrácii vybrať správny názov grantového programu (Skolyrenovabis-2017). Formulár projektovej žiadosti je už v systéme nahratý. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 20.3.2017.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačný seminár v Košiciach – pozvánka

Chcem Vás srdečne pozvať na informačný seminár k projektom Renovabis pre cirkevné školy, ktorý sa bude konať dňa 14.10.2016, o 13:00 v budove Arcibiskupského úradu v Košiciach na Hlavnej ulici. Budeme hovoriť predovšetkým ako realizovať a vyúčtovať projekty. Účasť na seminári je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Zoznam schválených projektov – 2016

Dňa 1.6.2016 v Banskej Bystrici zasadalo schvaľovacie grémium. V sekcii „Na stiahnutie“ si teraz môžete stiahnuť zoznam schválených projektov pre rok 2016. Úspešných žiadateľov vyzývame, aby v súčinnosti s príslušným riaditeľom školského úradu zabezpečili k projektu písomné odporúčanie miestne príslušného biskupa. Toto odporúčanie nemá predpísanú formu, môže byť voľne formulované. Doručte ho na adresu Kancelárie koordinátora programu Renovabis do 17.6.2016. Následne Vám budú vyexpedované zmluvy o poskytnutí dotácie. Takisto je potrebné mi oznámiť, ak došlo medzičasom k zmene štatutárneho zástupcu, či čísla účtu školy.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2016

Pozývame Vás na informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2016, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 22.1.2016, o 13:00 hod. v Spišskej Kapitule,
  • 25.1.2016, o 10:30 hod. na Arcibiskupskom úrade v Košiciach (v priestoroch jedálne),
  • 9.2.2016, o 13:00 hod. na Arcibiskupskom úrade v Trnave
  • 11.2.2016, o 10:30 hod. v Kňazskom seminári v Nitre.

Semináre trvajú zhruba 1 a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2016 spustená!

Od dnešného dňa je spustená výzva na predkladanie projektových žiadostí. Treba sa zaregistrovať na stránke renovatio.egrant.sk a pri registrácii vybrať správny názov grantového programu (Skolyrenovabis-2016). Formulár projektovej žiadosti je už v systéme nahratý. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 29.2.2016.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Inštrukcie k vyúčtovaniu projektov realizovaných v roku 2015

Vážení prijímatelia,

pripomínam, že podľa vašich zmlúv ste povinní najneskôr do 30.11.2015 zaslať poskytovateľovi záverečnú správu v dvoch vyhotoveniach na adresu: Kancelária koordinátora programu financovania cirkevného školstva – Renovabis, Ing. Ján Gyulai, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, ktorá musí obsahovať:

  1. informácie o realizácii projektu podľa predpísaných formulárov na vyúčtovanie. Tie najnovšie vyplníte v slovenskom jazyku, online spôsobom, tým, že sa prihlásite do svojho konta tam, kde ste aj vypĺňali svoju projektovú žiadosť;
  2. vyúčtovanie projektu zaslaním kópií účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov;
  3. vyúčtovanie spolufinancovania žiadateľa;
  4. fotodokumentáciu k projektu (minimálne 4x fotografie vytlačené, aj napálené na CD, alebo DVD).

Ak by ste potrebovali svoj postup konzultovať, urobte tak emailom na adresu: skolyrenovabis(at)gmail.com, alebo granty.bb(at)rcc.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu