Aktuality

Informačný seminár v Košiciach – pozvánka

Chcem Vás srdečne pozvať na informačný seminár k projektom Renovabis pre cirkevné školy, ktorý sa bude konať dňa 14.10.2016, o 13:00 v budove Arcibiskupského úradu v Košiciach na Hlavnej ulici. Budeme hovoriť predovšetkým ako realizovať a vyúčtovať projekty. Účasť na seminári je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Zoznam schválených projektov – 2016

Dňa 1.6.2016 v Banskej Bystrici zasadalo schvaľovacie grémium. V sekcii „Na stiahnutie“ si teraz môžete stiahnuť zoznam schválených projektov pre rok 2016. Úspešných žiadateľov vyzývame, aby v súčinnosti s príslušným riaditeľom školského úradu zabezpečili k projektu písomné odporúčanie miestne príslušného biskupa. Toto odporúčanie nemá predpísanú formu, môže byť voľne formulované. Doručte ho na adresu Kancelárie koordinátora programu Renovabis do 17.6.2016. Následne Vám budú vyexpedované zmluvy o poskytnutí dotácie. Takisto je potrebné mi oznámiť, ak došlo medzičasom k zmene štatutárneho zástupcu, či čísla účtu školy.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2016

Pozývame Vás na informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2016, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 22.1.2016, o 13:00 hod. v Spišskej Kapitule,
  • 25.1.2016, o 10:30 hod. na Arcibiskupskom úrade v Košiciach (v priestoroch jedálne),
  • 9.2.2016, o 13:00 hod. na Arcibiskupskom úrade v Trnave
  • 11.2.2016, o 10:30 hod. v Kňazskom seminári v Nitre.

Semináre trvajú zhruba 1 a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2016 spustená!

Od dnešného dňa je spustená výzva na predkladanie projektových žiadostí. Treba sa zaregistrovať na stránke renovatio.egrant.sk a pri registrácii vybrať správny názov grantového programu (Skolyrenovabis-2016). Formulár projektovej žiadosti je už v systéme nahratý. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 29.2.2016.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Inštrukcie k vyúčtovaniu projektov realizovaných v roku 2015

Vážení prijímatelia,

pripomínam, že podľa vašich zmlúv ste povinní najneskôr do 30.11.2015 zaslať poskytovateľovi záverečnú správu v dvoch vyhotoveniach na adresu: Kancelária koordinátora programu financovania cirkevného školstva – Renovabis, Ing. Ján Gyulai, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, ktorá musí obsahovať:

  1. informácie o realizácii projektu podľa predpísaných formulárov na vyúčtovanie. Tie najnovšie vyplníte v slovenskom jazyku, online spôsobom, tým, že sa prihlásite do svojho konta tam, kde ste aj vypĺňali svoju projektovú žiadosť;
  2. vyúčtovanie projektu zaslaním kópií účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov;
  3. vyúčtovanie spolufinancovania žiadateľa;
  4. fotodokumentáciu k projektu (minimálne 4x fotografie vytlačené, aj napálené na CD, alebo DVD).

Ak by ste potrebovali svoj postup konzultovať, urobte tak emailom na adresu: skolyrenovabis(at)gmail.com, alebo granty.bb(at)rcc.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačný seminár pre úspešných žiadateľov

Pre úspešných žiadateľov, ktorí sa nachádzajú v zozname schválených projektov sme pripravili informačný seminár, kde budú mať príležitosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektov.

Informačný seminár sa bude konať dňa 2.7.2015 (štvrtok) o 11:00 hod. v Banskej Bystrici, v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici č. 21. Účasť na tomto informačnom seminári nie je povinná.

Ten, kto sa ho nebude môcť zúčastniť, má naďalej možnosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektu, najlepšie emailom.

Na odporúčanie diecézneho biskupa neexistuje predpísaný vzor, stačí voľne formulovať tak, aby bol spomenutý presný názov projektu a  žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Zoznam schválených projektov za rok 2015

Dňa 10.6.2015 schvaľovacie grémium Subkomisie pre školstvo KBS na svojom zasadnutí schválilo spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivými diecézami/ eparchiami/ vetvami reholí a zároveň schválilo zoznam projektov, ktorým bude poskytnutá dotácia z grantového programu v roku 2015. Tento zoznam spolu so schválenými sumami si môžete stiahnuť v sekcii „Na stiahnutie„.

Model prerozdelenia finančných prostriedkov sa nezmenil. To znamená, polovica alokovanej sumy sa prerozdelí medzi jednotlivé diecézy/ eparchie/ vetvy reholí rovným dielom a druhá polovica sa prerozdelí alikvotne, podľa počtu doručených projektov.

Úspešní žiadatelia by mali najneskôr do 30.6.2015 predložiť koordinátorovi programu:

– písomné odporúčanie projektu od miestne príslušného biskupa

– aktualizáciu stavebného rozpočtu, ak sa jedná o projekt stavebných úprav

– aktualizáciu identifikačných údajov školy: ak došlo k zmene názvu školy, mena štatutára, zmene čísla účtu a pod.

Pre úspešných žiadateľov budeme na prelome júna/júla organizovať informačný seminára. Presný termín a miesto konania uverejníme na tejto stránke.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu