Inštrukcie k vyúčtovaniu projektov realizovaných v roku 2015

Vážení prijímatelia,

pripomínam, že podľa vašich zmlúv ste povinní najneskôr do 30.11.2015 zaslať poskytovateľovi záverečnú správu v dvoch vyhotoveniach na adresu: Kancelária koordinátora programu financovania cirkevného školstva – Renovabis, Ing. Ján Gyulai, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, ktorá musí obsahovať:

  1. informácie o realizácii projektu podľa predpísaných formulárov na vyúčtovanie. Tie najnovšie vyplníte v slovenskom jazyku, online spôsobom, tým, že sa prihlásite do svojho konta tam, kde ste aj vypĺňali svoju projektovú žiadosť;
  2. vyúčtovanie projektu zaslaním kópií účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov;
  3. vyúčtovanie spolufinancovania žiadateľa;
  4. fotodokumentáciu k projektu (minimálne 4x fotografie vytlačené, aj napálené na CD, alebo DVD).

Ak by ste potrebovali svoj postup konzultovať, urobte tak emailom na adresu: skolyrenovabis(at)gmail.com, alebo granty.bb(at)rcc.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu