Zoznam schválených projektov za rok 2015

Dňa 10.6.2015 schvaľovacie grémium Subkomisie pre školstvo KBS na svojom zasadnutí schválilo spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivými diecézami/ eparchiami/ vetvami reholí a zároveň schválilo zoznam projektov, ktorým bude poskytnutá dotácia z grantového programu v roku 2015. Tento zoznam spolu so schválenými sumami si môžete stiahnuť v sekcii „Na stiahnutie„.

Model prerozdelenia finančných prostriedkov sa nezmenil. To znamená, polovica alokovanej sumy sa prerozdelí medzi jednotlivé diecézy/ eparchie/ vetvy reholí rovným dielom a druhá polovica sa prerozdelí alikvotne, podľa počtu doručených projektov.

Úspešní žiadatelia by mali najneskôr do 30.6.2015 predložiť koordinátorovi programu:

– písomné odporúčanie projektu od miestne príslušného biskupa

– aktualizáciu stavebného rozpočtu, ak sa jedná o projekt stavebných úprav

– aktualizáciu identifikačných údajov školy: ak došlo k zmene názvu školy, mena štatutára, zmene čísla účtu a pod.

Pre úspešných žiadateľov budeme na prelome júna/júla organizovať informačný seminára. Presný termín a miesto konania uverejníme na tejto stránke.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu