Informačný seminár pre úspešných žiadateľov

Pre úspešných žiadateľov, ktorí sa nachádzajú v zozname schválených projektov sme pripravili informačný seminár, kde budú mať príležitosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektov.

Informačný seminár sa bude konať dňa 2.7.2015 (štvrtok) o 11:00 hod. v Banskej Bystrici, v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici č. 21. Účasť na tomto informačnom seminári nie je povinná.

Ten, kto sa ho nebude môcť zúčastniť, má naďalej možnosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektu, najlepšie emailom.

Na odporúčanie diecézneho biskupa neexistuje predpísaný vzor, stačí voľne formulovať tak, aby bol spomenutý presný názov projektu a  žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Zoznam schválených projektov za rok 2015

Dňa 10.6.2015 schvaľovacie grémium Subkomisie pre školstvo KBS na svojom zasadnutí schválilo spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivými diecézami/ eparchiami/ vetvami reholí a zároveň schválilo zoznam projektov, ktorým bude poskytnutá dotácia z grantového programu v roku 2015. Tento zoznam spolu so schválenými sumami si môžete stiahnuť v sekcii „Na stiahnutie„.

Model prerozdelenia finančných prostriedkov sa nezmenil. To znamená, polovica alokovanej sumy sa prerozdelí medzi jednotlivé diecézy/ eparchie/ vetvy reholí rovným dielom a druhá polovica sa prerozdelí alikvotne, podľa počtu doručených projektov.

Úspešní žiadatelia by mali najneskôr do 30.6.2015 predložiť koordinátorovi programu:

– písomné odporúčanie projektu od miestne príslušného biskupa

– aktualizáciu stavebného rozpočtu, ak sa jedná o projekt stavebných úprav

– aktualizáciu identifikačných údajov školy: ak došlo k zmene názvu školy, mena štatutára, zmene čísla účtu a pod.

Pre úspešných žiadateľov budeme na prelome júna/júla organizovať informačný seminára. Presný termín a miesto konania uverejníme na tejto stránke.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu